Obszary konsultacji

Główne obszary konsultacji

Proponowana przez Ministerstwo Finansów ocena poziomu dojrzałości Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego obejmuje trzy główne obszary, w ramach których wyróżniono po kilka podobszarów:
1. zarządzanie strategiczne: kultura organizacyjna, strategia podatkowa, ład podatkowy;
2. zarządzanie funkcją podatkową: organizacja funkcji podatkowej, zarządzanie ryzykiem podatkowym, kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny, zewnętrzne mechanizmy nadzoru;
3. zarządzanie zasobami: kadry funkcji podatkowej, informacja i komunikacja, IT.

Dojrzałość RWNP będzie oceniana w pięciostopniowej skali, przy czym poziom 3 stanowi niezbędne minimum, a poziomy 4 i 5 traktowane są jako fakultatywne. W domyśle poziomy 4 i 5 obejmują również elementy wskazane dla poziomu 3.
W myśl przyjętej zasady “stosuj lub wyjaśnij” wymagania dla poszczególnych poziomów dojrzałości należy traktować jako wskazówkę, nie jako bezwzględny wymóg.

Obszary ogólne

Wszystkie badane obszary
 • Czy zmienić atrybuty oceny (czego brakuje, czego za dużo)?
 • Czy poprzeczka na 3 poziomie została zbyt nisko powieszona?
 • Czy zaostrzenia wymagają granice pomiędzy 2 i 3 poziomem
 • Pojęcia, które powinny być zdefiniowane
 • Dobre praktyki w zakresie poszczególnych obszarów
 • Przykłady błędów popełnianych przy wdrażaniu RWNP
 • Zasadność przypisywania wag/istotności przy ocenie dojrzałości (oraz propozycje oceny istotności obszarów)
 • Opinia co do dokonywania oceny zarządzania zasobami (kadry funkcji podatkowej, IT, komunikacja i informacja): odrębna ocena zarządzania zasobami czy ocena tych obszarów w ramach oceny zarządzania strategicznego i zarządzania funkcją podatkową?
Funkcja podatkowa
 • Zarządzanie outsourcingiem usług księgowych – jak skalować próg istotności w zakresie tolerancji błędu dot. świadczonych usług?
 • Czy w ocenie należy uwzględnić konkretne procesy i zagadnienia, które powinny być uregulowane procedurą na danym poziomie? Pytanie o stopień szczegółowości oceny.
 • Procedura regulująca zasady ustalania odpowiedzialność karnoskarbową w organizacji – czy i który poziom?
 • Włączenie komórki audytu wewnętrznego w nadzór nad jednolitością i stosowaniem procedur oraz ich usprawnianiem – który poziom?
Zarządzanie ryzykiem
 • Propozycje metodyki oceny ryzyka podatkowego, w tym ocena ilościowa i jakościowa
 • Na jakim poziomie apetyt na ryzyko powinien być określany kwotowo?
 • Na jakim poziomie powinna pojawić się funkcja oficera ryzyka/compliance?
Mechanizmy kontrolne
 • Czy podejście hybrydowe do oceny mechanizmów kontrolnych w procesach biznesowych i podatkowych jest zasadne?
 • Czy konieczne jest stworzenie dodatkowo poza oceną mechanizmów kontrolnych w poszczególnych procesach ogólnej oceny dojrzałości dla wszystkich mechanizmów kontrolnych?
 • Czy dokonując oceny wszystkich mechanizmów kontrolnych należy wprowadzić istotność w stosunku do poszczególnych procesów?
 • Czy i w jakim zakresie kwestia ochrony mienia przedsiębiorstwa powinna być uwzględniana w ocenie poziomów dojrzałości mechanizmów kontrolnych dotyczących zapasów?
 • Czy audyt zabezpieczenia mienia przedsiębiorstwa powinien być ujęty w ocenie dojrzałości? Jeśli tak to w jakim obszarze?
 • Czy planowanie i zatwierdzanie wydatków na nabycie/zbycie środków trwałych oraz WNiP powinno być uwzględniana w ocenie dojrzałości?
 • Czy zasady powierzenia/zdawania mienia przez pracowników powinny być uwzględniane jako element oceny poziomów dojrzałości mechanizmów kontrolnych dotyczących ŚT i WNiP?
 • Czy kwestia zabezpieczenia jednostki przed ryzykiem kursowym i stóp procentowych powinna być uwzględniana w ocenie poziomów dojrzałości?
 • Czy weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów z białą listą oraz split payment powinny być ujęte w ocenie mechanizmów kontrolnych dotyczących płatności, czy w mechanizmach kontrolnych dotyczących zakupów i sprzedaży?
 • Czy uwzględniono wszystkie kluczowe elementy zapewniające skuteczność i adekwatność mechanizmów kontrolnych w poszczególnych procesach?
 • Czy są elementy, które nie powinny być uwzględnione w ocenie dojrzałości?
 • Czy przedstawiona propozycja połączonej oceny poziomu dojrzałości mechanizmów kontrolnych dotyczących prawidłowości realizowania obowiązków w zakresie cen transferowych (TP), podatku „u źródła” (WHT) i schematów podatkowych (MDR) jest optymalna? Czy może jednak powinna być przeprowadzona odrębna ocena dla każdego z ww. procesu podatkowego?
 • W jakim zakresie akta osobowe powinny być elementem oceny dojrzałości mechanizmów kontrolnych w zakresie PIT płatnik?

Zarządzanie strategiczne

Kultura organizacyjna

Elementy podlegające ocenie:

 • Zasady etyczne funkcjonujące w organizacji
 • Zarządzenie etyką
  – organizacja zarządzania etyką
  – nadzór i odpowiedzialność za naruszenie zasad etyki
  – ochrona sygnalisty
  – przegląd i aktualizacja zasad
 • Świadomość zasad etycznych
  – przykład z góry
  – komunikacja
  – szkolenia
 • ESG i przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji
Strategia podatkowa

Elementy podlegające ocenie:

 • Misja i wizja podatkowa
 • Cele podatkowe
  Zasady postępowania w sprawach
  podatkowych – podejście do:
  – zarządzenia ryzykiem podatkowym
  – planowania podatkowego
  – płatności zobowiązań podatkowych
  – ładu podatkowego
  – zarządzania zasobami
  – komunikacji (w tym relacji z KAS)
 • Spójność z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym
 • Wdrożenie (opracowanie, dokumentacja,
  zatwierdzenie, hierarchia)
 • Stosowanie, monitorowanie, aktualizacja
Ład podatkowy

Elementy podlegające ocenie:

 • Zasady funkcjonowania ładu podatkowego
 • Odzwierciedlenie ładu podatkowego w strukturze organizacyjnej Spółki
 • Spójność ładu podatkowego z ładem korporacyjnym
 • Rola i odpowiedzialność organu
  zarządzającego, rady nadzorczej,
 • Udokumentowanie ról i odpowiedzialności – matryca RACI/RASCI
 • Świadomość ładu podatkowego

Zarządzanie funkcją podatkową

Organizacja funkcji podatkowej

Elementy podlegające ocenie:

 • Procesy funkcji podatkowej
 • Zarządzanie:
  – outsourcingiem
  – nadzorem nad jurysdykcją podatkową
 • Odzwierciedlenie funkcji podatkowej w wewnętrznych regulacjach
 • Zarządzanie procedurami (zasady opracowania, aktualizacji, dokumentacji, archiwizacji)
 • Spójność funkcji podatkowej z biznesową
 • Odzwierciedlenie funkcji podatkowej w strukturze organizacyjnej Spółki
Zarządzanie ryzykiem podatkowym

Elementy podlegające ocenie:

 • Świadomość ryzyka podatkowego
  – Sygnał z góry
  – Uczenie się
  – Podejmowanie decyzji a ryzyko podatkowe
  – Percepcja ryzyka podatkowego
 • Zasady zarządzania ryzykiem podatkowym
  – Apetyt na ryzyko podatkowe i wdrożenie zasad zarządzania ryzykiem podatkowym
  – Elementy i zakres zasad zarządzania ryzykiem podatkowym
 • Organizacja zarządzania ryzykiem podatkowym
  – Funkcja zarządzania ryzykiem podatkowym
  – Odpowiedzialność i właścicielstwo ryzyka
  – Struktura zarządzania ryzykiem podatkowym
 • Procesy
  – Proces zarządzania ryzykiem
  – Monitorowanie systemu zarządzania ryzykiem podatkowym
 • Zdolności związane z zarządzaniem ryzykiem
  – Możliwości i kompetencje
  – Narzędzia i systemy IT
Kontrola wewnętrzna

Zaproponowano podejście hybrydowe do oceny stosowanych mechanizmów kontrolnych: część mechanizmów kontrolnych podlega ocenie w odniesieniu do procesów biznesowych (zakupy, sprzedaż, zapasy, środki trwałe i WNiP, płatności), a część w odniesieniu do procesów podatkowych (TP, MDR, WHT, PIT płatnik, akcyza, PCC).

Audyt wewnętrzny

Elementy podlegające ocenie:

 • Odpowiedzialność za funkcję audytu wewnętrznego
 • Niezależność audytu wewnętrznego
 • Ilość i jakość kadry audytu wewnętrznego
 • Ocena jakości audytu wewnętrznego
 • Zakres i stopień udokumentowania zasad funkcjonowania audytu wewnętrznego
 • Zakres i stopień udokumentowania czynności audytowych
 • Zakres i częstotliwość audytu wewnętrznego w zakresie funkcji podatkowej
 • Weryfikacja realizacji ustaleń/rekomendacji wynikających z audytu wewnętrznego
Zawnętrzne mechanizmy nadzoru

Elementy podlegające ocenie:
Zarządzanie audytem zewnętrznym, w tym NAFP w zakresie funkcji podatkowej:

 • Zasady określające zakres i częstotliwość audytu oraz wymogi jakościowe (w tym stopień udokumentowania zasad)
 • Zasady określające odpowiedzialność za zlecenie audytu (w tym stopień ich udokumentowania)
 • Zakres i stopień udokumentowania czynności
  audytowych
 • Zasady nadzoru nad realizacją rekomendacji wynikających z audytu zewnętrznego (w tym stopień ich udokumentowania)

Zarządzanie bieżącym doradztwem podatkowym:

 • Zasady zalecania bieżącego doradztwa podatkowego , w tym
  zakres usług i wymogi jakościowe oraz stopień udokumentowania zasad
 • Zasady określające odpowiedzialność za zlecenie bieżącego doradztwa podatkowego
 • Zakres i stopień udokumentowania wykonanych usług doradczych

Zarządzanie zasobami

Kadry funkcji podatkowej

Elementy podlegające ocenie:
Ogólne zasady zarządzania kadrami

 • Podejście do zarządzania
 • Udokumentowanie procesu
 • Delegowanie zadań/uprawnień
 • Zakończenie zatrudnienia

Odpowiednia jakość kadry

 • Wymagania stanowiskowe
 • Ścieżka rozwoju pracownika
 • Plan szkoleń
 • Aktualizacja wiedzy
 • Mentoring
 • Ocena pracownika

Odpowiednia ilość kadry

 • Poziom obciążenia pracą
 • System zastępstw

System motywacyjny

 • Korelacja z celami
 • Motywacja płacowa i poza płacowa
 • Polityka wynagrodzeń
 • Świadomość zasad
Informacja i komunikacja

Elementy podlegające ocenie:

 • Organizacja zarządzania komunikacją (odpowiedzialność osoba/ komórka)
 • Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w zakresie kwestii podatkowych
  – Cele komunikacyjne
  – Identyfikacja odbiorców i ich potrzeb informacyjnych
  – Dostosowanie zakresu i formy informacji do odbiorcy
  – Identyfikacja zakłóceń w komunikacji wewnętrznej
 • Zarządzanie komunikacją zewnętrzną w zakresie kwestii podatkowych
 • Komunikacja w zarządzaniu zmianą
 • Wsparcie przez system IT przepływu informacji i komunikacji
 • Monitoring działań
IT

Elementy podlegające ocenie:

 • Legalność wykorzystywanego oprogramowania związanego z funkcją podatkową
 • Zgodność systemu finansowo księgowego z wymogami przepisów prawa
 • Posiadanie dokumentacji wymaganej przez ustawę o rachunkowości
 • Funkcjonalności systemów związanych z funkcją podatkową
 • Bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego
  – Zabezpieczenie systemu teleinformatycznego przed utratą lub
  brakiem dostępności danych
  – Zabezpieczenie systemu teleinformatycznego podmiotu przed
  nieuprawnionym dostępem
 • Wprowadzanie zmian w systemie finansowo księgowym
 • Odpowiedzialność za obszar zgodności z przepisami prawa oraz
  outsourcing w obszarze IT i rachunkowości

Kontakt

  kontakt: taxgov@crido.pl

  COPYRIGHT 2023 CRIDO. ALL RIGHTS RESERVED. POLITYKA PRYWATNOŚCI