Prekonsultacje

rozpoczęte

Dołącz do dyskusji

Porozmawiajmy o potrzebach Twojego przedsiębiorstwa. Wypracujemy rozwiązanie, które zaprezentujemy w Ministerstwie Finansów.

Ostatnie wakacyjne spotkanie w MF

Za nami ostatnie wakacyjne spotkanie w ramach konsultacji dotyczących oceny dojrzałości ram wewnętrznego nadzoru podatkowego u podatników. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili propozycję oceny poziomów dojrzałości w zakresie mechanizmów kontrolnych, audytu wewnętrznego oraz zewnętrznych mechanizmów nadzoru. Tym samym znamy już pełną koncepcję MF, z której wynika, że dojrzałość RWNP będzie oceniana w pięciostopniowej skali, a badaniu będą poddane trzy główne obszary, w ramach których wyróżniono po kilka podobszarów:

  1. zarządzanie strategiczne: kultura organizacyjna, strategia podatkowa, ład podatkowy;
  2. zarządzanie funkcją podatkową: organizacja funkcji podatkowej, zarządzanie ryzykiem podatkowym, kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny, zewnętrzne mechanizmy nadzoru;
  3. zarządzanie zasobami: kadry, informacje, IT.

Przypominamy, że powyższe stanowi jedynie wstępną propozycję, a ministerstwo jest otwarte na wszelkie uwagi i sugestie, w szczególności w odniesieniu do sposobu klasyfikacji obszarów podlegających ocenie, zakresu weryfikacji poszczególnych obszarów oraz kryteriów decydujących o przyporządkowaniu wyników badania do określonego poziomu dojrzałości.

Kolejne spotkanie już we wrześniu, a tymczasem zachęcamy do zgłaszania uwag za naszym pośrednictwem (taxgov@crido.pl) do końca lipca lub bezpośrednio do Ministerstwa Finansów do połowy sierpnia.