Ograniczenie

odpowiedzialności KKS

Odpowiedzialność karna skarbowa jest odpowiedzialnością osobistą. Przepisy przewidują szeroki krąg osób, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności w związku z nieprawidłowościami w rozliczeniach podatkowych Spółki. Jeśli w organizacji nie określono formalnie zasad postępowania w obszarze podatkowym, wzrasta ryzyko multiplikowania odpowiedzialności KKS na różne osoby zaangażowane w procesy podatkowe, np. członków zarządu, dyrektora finansowego, główną księgową, pracowników księgowości. Jeżeli chcesz zabezpieczyć siebie i swoich pracowników przed konsekwencjami na gruncie KKS – nasze rozwiązanie jest dla Ciebie.

Co zyskasz?

Ograniczenie ryzyka. Zabezpieczymy interesy Spółki i Twoich pracowników na wypadek wszczęcia postępowania karnego skarbowego. Poprzez formalne określenie ról i odpowiedzialności zminimalizujemy ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej dla poszczególnych stanowisk.

Efektywny system zarządzania podatkami. Wprowadzimy systemowe usprawnienia dzięki sprecyzowaniu zakresu odpowiedzialności poszczególnych pracowników za prace mające wpływ na finalne rozliczenie podatków oraz opisaniu sposobu postępowania pracowników w newralgicznych obszarach zarządzania podatkami.

Identyfikacja luk. Dzięki opracowaniu matrycy RASCI zweryfikujesz, czy Twoja firma posiada wystarczającą ilość zasobów dla poszczególnych procesów podatkowych, a także upewnisz się, że wszystkie zasoby zostały odpowiednio rozdysponowane, a żadne zadanie nie zostało pominięte.

Krok po kroku

Procedura ograniczenia odpowiedzialności karnej skarbowej. Opracujemy kompleksową procedurę rozliczeń podatkowych, która obejmie w szczególności następujące aspekty: zasady realizacji zakupów, weryfikacja i wewnętrzny obieg faktur zakupowych, dokumentowanie sprzedaży, rozliczenia w zakresie poszczególnych podatków (CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości, podatek akcyzowy, itd.), wypełnienie obowiązków płatnika, dodatkowe obowiązki informacyjno-sprawozdawcze, realizacja płatności z tytułu zobowiązań podatkowych, proces podejmowania decyzji w obszarze podatkowym.

Matryca odpowiedzialności za funkcję podatkową (RASCI). Opracujemy matrycę w formacie xls obejmującą kluczowe zadania składające się na szeroko pojętą funkcję podatkową w organizacji. Do poszczególnych zadań przypiszemy osoby odpowiedzialne za ich realizację.

Warsztaty dla pracowników. Podczas spotkania warsztatowego przekażemy aktualne informacje na temat podejścia do zasad odpowiedzialności karnej skarbowej i roli w niej różnych komórek firmy. Uczestnicy dowiedzą się m.in. kogo może dotyczyć odpowiedzialność i jakie konsekwencje może dla nich nieść.

Pozostałe produkty