Konsultacje

RWNP

Podsumowanie pierwszego etapu konsultacji RWNP

Za nami kolejne spotkanie z Ministerstwem Finansów w ramach konsultacji podatkowych w zakresie Ram Wewnętrznego Nadzoru Podatkowego. Celem spotkania było podsumowanie uwag zgłoszonych do zaproponowanego modelu oceny RWNP oraz prezentacja proponowanych zmian.

Z analizy zgłoszonych dotychczas uwag wynika, że znaczna ich część dotyczyła zbyt szerokiego zakresu oraz poziomu skomplikowania modelu oceny poziomów dojrzałości RWNP.

Przedstawiciele Ministerstwa Finansów zaprezentowali zaktualizowaną propozycję modelu, który został znacznie uproszczony w odniesieniu do jego pierwotnej wersji. Początkowo planowano poddawać ocenie 11 obszarów (strategia podatkowa, kultura organizacyjna, ład podatkowy, organizacja funkcji podatkowej, zarządzanie ryzykiem podatkowym, mechanizmy kontrolne, audyt wewnętrzny, zewnętrzne mechanizmy nadzoru, komunikacja, kadry funkcji podatkowej, systemy IT). W nowej odsłonie modelu zrezygnowano z odrębnej oceny obszaru komunikacji, który zostanie częściowo uwzględniony w ramach oceny pozostałych obszarów. Zdecydowano się również na wspólną ocenę audytu wewnętrznego oraz zewnętrznych mechanizmów nadzoru jako obszaru nazwanego funkcją audytu. Uproszczenie modelu jest również widoczne na poziomie oceny poszczególnych atrybutów – zmniejszono zakres badanych elementów oraz poziom szczegółowości.

Dalsze prace Ministerstwa będą zmierzały w kierunku określenia poziomów istotności poszczególnych obszarów oraz metody oceny ogólnego poziomu dojrzałości danego podatnika na podstawie wyników ocen cząstkowych badanych elementów. W tym celu podmiotom biorącym udział w konsultacjach zostanie udostępniona ankieta w tym zakresie.

Kolejne spotkanie, podczas którego zostaną omówione wyniki ankiet oraz uwagi do zaktualizowanego modelu, odbędzie się 24 listopada 2023 r.