Niezależny Audyt

Funkcji Podatkowej

Uczestnicy Programu Współdziałania podlegają szczególnym wymaganiom dotyczącym transparentności i dojrzałości ich funkcji podatkowej. Przepisy nakładają na uczestników Programu Współdziałania obowiązek regularnego występowania o przeprowadzenie zewnętrznego audytu – Niezależnego Audytu Funkcji Podatkowej (NAFP). Format NAFP pozwala również każdemu podatnikowi przeprowadzenie weryfikacji jego rozliczeń podatkowych i systemu zarządzania ryzykiem podatkowym według wytycznych Ministerstwa Finansów.

Co zyskasz?

Ocena ryzyka występowania w organizacji nieprawidłowości rozliczeń podatkowych

Ewaluacja funkcjonujących w organizacji procesów i procedur podatkowych

Znaczące ograniczanie istniejących w funkcji podatkowej organizacji luk, a w konsekwencji ryzyka popełnienia błędów podatkowych

Krok po kroku

Wybór próby na potrzeby NAFP zgodnie z podręcznikiem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów

Weryfikacja rozliczeń podatkowych i ram wewnętrznego nadzoru podatkowego kandydata do Programu Współdziałania

Identyfikacja obszarów wymagających dodatkowych nakładów pracy

Przygotowanie raportu wraz z rekomendacjami sformułowanymi po przeprowadzeniu analiz

Pozostałe produkty